Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central

MANIFEST DE LA XARXA PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL

La Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central (XaSACC) és un espai de trobada format per entitats municipals i supramunicipals, projectes agroecològics, centres de formació i recerca sobre agroecologia i alimentació i associacions vinculades a la Sobirania Alimentària i compromeses amb el dret a l’alimentació i la promoció i suport de les economies locals.

La Sobirania Alimentària és el dret dels pobles a aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de forma justa i sostenible, i el dret a decidir de forma participativa el seu propi sistema alimentari. La Sobirania Alimentària dóna prioritat a les economies locals i garanteix els drets d’aquell(e)s que produeixen aliments. Al mateix temps, la sobirania alimentària suposa noves relacions socials lliures d’opressió i desigualtats en el marc dels sistemes agroalimentaris1.

La XaSACC vol buscar sinergies entre diferents entitats i projectes de la Catalunya Central amb la finalitat de donar suport a sistemes alimentaris locals, sostenibles, inclusius i diversificats que reflecteixin els valors del territori, donin suport a les economies i comunitats locals, a la pagesia i al medi rural viu i generen sistemes agroalimentaris més democràtics i participatius, en línia amb la Sobirania Alimentària. Al mateix temps, la XaSACC vol ser un espai de referència per la promoció de polítiques públiques innovadores per respondre de forma pràctica a les demandes de la societat d’aliments més saludables i justos i en un món rural sostenible, funcionant també com altaveu d’experiències i d’informació i espai de debat.

OBJECTIUS

 1. Fomentar l’agroecologia i la Sobirania Alimentària per implantar i consolidar la producció agroecològica al territori.

 2. Impulsar pràctiques envers el consum agroecològic i l’economia social, incloent la distribució.

 3. Promoure la transformació social difonent experiències i eines per sensibilitzar i avançar cap a la Sobirania Alimentària.

 4. Actuar com a grup d’interès i crear una plataforma d’incidència política per donar impuls a la implementació de polítiques públiques a favor de la Sobirania Alimentària i l’agroecologia.

 5. Recolzar i enfortir el moviment per la Sobirania Alimentària buscant sinergies i punts de confluència entre les entitats a Catalunya Central, compartint recursos i siguent un espai d’intercanvi, debat i acció.

CARTA DE COMPROMISOS

Des de fa ja anys, nombroses entitats estan impulsant iniciatives en el marc dels sistemes agroalimentaris territorialitzats per avançar cap a la Sobirania Alimentària i la transició cap a sistemes alimentaris locals, respectuosos amb el medi, sostenibles, inclusius, resilients i diversificats, que asseguren menjar saludable, sostenible i accessible al conjunt de la població donant suport a les comunitats locals. A nivell d’administracions públiques destaquen també processos com aquells vinculats a la Carta per una Sobirania Alimentària des dels nostres municipis (2014), el Pacte de Política Alimentària de Milà (2015) o altres en l’àmbit més proper com les Mesures cap a la Sobirania Alimentària- Aixequem la República (2018), les quals sorgeixen d’un procés participatiu per repensar polítiques públiques i dels moviments socials. El present manifest i carta de compromisos vol donar suport a aquestes iniciatives proveint-les de compromisos ferms.

Així, les entitats signants d’aquest manifest ens comprometem a:

 • Participar com a membres actius de la XaSACC, estimulant l’intercanvi d’experiències, identificar i difondre els aprenentatges rellevants, bones pràctiques, recursos i eines metodològiques.

 • Participar en els espais de debat i presa de decisions de la XaSACC, com són les assemblees plenàries o els diferents grups de treball que es puguin formar.

 • Participar en estructures i processos de bona governança alimentària tant municipals com territorials, com els Consells Alimentaris, per treballar de forma coordinada, inclusiva i participativa en la co-creació de polítiques alimentàries.

A més, com a administració pública, ens comprometem a:

 • Realitzar diagnòstics integrals sobre el sistema alimentari local i posar en marxa plans d’acció a través de mesures concretes i específiques amb eines i indicadors de seguiment i avaluació. La finalitat d’aquests diagnòstics és treballar per donar resposta a les necessitats de la pagesia del territori, innovant en les metodologies per avançar cap a una major sostenibilitat i justícia econòmica, social i ambiental, recolzant la transició en el sector agroforestal convencional i donant suport a la nova instal·lació de joves al sector agroalimentari i forestal (p.ex: dinamitzant xarxes de productor(e)s locals, creant oficines d’assessorament per la transició agroecològica o impulsant els obradors compartits).

 • Preservar el sòl fèrtil del territori i donar suport a les bones pràctiques agronòmiques facilitant l’accés a la terra (ex: impulsant un banc de terres o els espais TEST) i als mitjans productius a les iniciatives productives (especialment aquelles orientades cap a l’agroecologia).

 • Potenciar el comerç local i els canals de comercialització de proximitat i de temporada per contribuir a l’economia local amb una agricultura més sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic i el malbaratament alimentari.

 • Aprovar reglaments i programes de compra pública alimentària amb criteris socials i de sostenibilitat, especialment en activitats organitzades per l’ajuntament, menjadors socials, de residències i/o escolars, sensibilitzant també al personal docent, empreses de càtering, alumnat i AMPA.

 • Desenvolupar programes d’informació i sensibilització vers la Sobirania Alimentària (difonent, p.ex: el valor del treball agrícola, la diversitat cultivada i les races autòctones, l’alimentació de proximitat i saludable i els circuits curts, els horts socials i escolars,…)

 • Facilitar i/o enfortir estructures i processos de bona governança alimentària tant municipals com territorials, com els Consells Alimentaris, per treballar de forma coordinada, inclusiva i participativa en la co-creació de polítiques alimentàries.

 • Donar suport a les iniciatives de les entitats que formen part de la XaSACC per la realització d’actes que promoguin la Sobirania Alimentària (p.ex: amb accions com cedir espais de titularitat pública o donant suport a la seva difusió si s’escau).

 • Compartir informació relativa a la Sobirania Alimentària i els sistemes alimentaris als nostres municipis o territoris.